1996. évi LV. törvény 75.-81/A. §.-a szabályozza a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával okozott kárért való felelősség szabályait.

">

MISKOLC - Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár ügyek

A vadkár ügyében előterjesztet kérelemre indult eljárásban a bejelentőnek az eljárás 3.000 – Ft. összegű általános illetéket kell megfizetnie, továbbá a kár megállapítására kirendelt a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező vadkárszakértő költségét köteles a jegyzőnél megelőlegezni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló mód. 1996. évi LV. törvény 75.-81/A. §.-a szabályozza a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával okozott kárért való felelősség szabályait.

Kulcsszavak: MISKOLC - Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár ügyek

A vadkár ügyében előterjesztet kérelemre indult eljárásban a bejelentőnek az eljárás 3.000 – Ft. összegű általános illetéket kell megfizetnie, továbbá a kár megállapítására kirendelt a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező vadkárszakértő költségét köteles a jegyzőnél megelőlegezni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló mód. 1996. évi LV. törvény 75.-81/A. §.-a szabályozza a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával okozott kárért való felelősség szabályait.

Kárfelmérési eljárás megindítására jogosult károsult.

Bejelentésre irányuló kérelem benyújtása szükséges.

Ügyintézési határidő: teljes eljárásban hatvan nap.

Papír alapon benyújtható űrlap

Vadkár bejelentés v1.1

Elektronikus űrlap

Vadkár bejelentés v1.1

 

A vadkár ügyében előterjesztet kérelemre indult eljárásban a bejelentőnek az eljárás 3.000 – Ft. összegű általános illetéket kell megfizetnie.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Törvények

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről

Vadkár: a jogosult köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár tíz százalékot meghaladó részét. A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetve akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Vadászati kár: A jogosult köteles a károsultnak megtéríteni a vadászterületen a vadászati jog gyakorlásában részt vevő személyek által a mezőgazdasági terményekben, termesztett növényállományokban a vetéstől a betakarításig, az erdőben, a védett természeti értékekben, a vizek halállományában, a szőlőben, valamint a gyümölcsösben másnak okozott kárt.

Vad elpusztításával okozott kár: Aki a vad elpusztításával, befogásával, zavarásával, vagy bizonyíthatóan erre irányuló kísérletével a jogosultat a vadászati jog gyakorlásában akadályozza, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

Array Array

Miskolc Település