Egyéni vállalkozói adatok lekérdezése

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának (a továbbiakban: EVNY) jogszabály által meghatározott adatai nyilvánosnak minősülnek (közérdekből nyilvános adatok), így mindenki számára elérhetőek. Az EVNY közhiteles nyilvántartás.

Kulcsszavak: egyéni vállalkozók nyilvántartása, EVNY, vállalkozás, egyéni vállalkozó

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának (a továbbiakban: EVNY) jogszabály által meghatározott adatai nyilvánosnak minősülnek (közérdekből nyilvános adatok), így mindenki számára elérhetőek. Az EVNY közhiteles nyilvántartás.

Az EVNY nyilvános felülete bárki számára elérhető, mindenféle regisztráció nélkül bárki adatokat tud lekérni belőle.

A https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon tud lekérdezni, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, vagy adószáma alapján.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Járási (fővárosi kerületi) hivatal, Belügyminisztérium

Az EVNY az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,

c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit,

d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,

f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat véglegessé válásának napját,

g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,

h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét,

i) a törlés időpontját és okát,

j) ha az egyéni vállalkozó halála esetén a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,

k) ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet a a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint

l) elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket,

m) az egyéni vállalkozónak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.

A nyilvántartást vezető szerv köteles az egyéni vállalkozók családi és utónevét, valamint a b)-h) pontokban meghatározott adatokat, az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén annak időpontját - ha az egyéni cég vagy a 19/C. § szerinti korlátolt felelősségű társaság alapítása miatt történt, akkor ennek tényét - a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utónevét, valamint nyilvántartási számát a törlés tényének feltüntetésével naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetően az interneten folyamatosan hozzáférhetővé tenni.

A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat - a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából - az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Nem minősül egyéni vállalkozónak, és nem szerepel az EVNY-ben:

Array Array

EKTFO