MISKOLC - Fizetési kedvezmények

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén:

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezhető az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra.

Az adóhatóság természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság, vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti. Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén magánszemélyek részére az adótartozás is, nem magánszemély adózók részére a bírság- és pótléktartozások mérsékelhetőek, elengedhetőek.

Kulcsszavak: MISKOLC - Fizetési kedvezmények

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén:

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezhető az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra.

Az adóhatóság természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság, vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti. Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén magánszemélyek részére az adótartozás is, nem magánszemély adózók részére a bírság- és pótléktartozások mérsékelhetőek, elengedhetőek.

Adózó az a személy, akinek, illetve amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, vagy önkormányzati rendelet írja elő.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a kérelmet benyújtását az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített adatlap elektronikus úton történő megküldésével nyújthatják be. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon a kérelmet.

A kérelem nem magánszemélyek részére illetékköteles, melynek összege 10.000,- Ft, az illeték összegét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-52400009 számú illetékbeszedési számlájának javára kell megfizetni az adószám feltüntetésével.

A kérelem benyújtása nincs határidőhöz kötve, de a végrehajtási eljárás szünetel a fizetési kedvezmény iránti kérelem adóhatósághoz történő megérkezését követő naptól a kérelmet elbíráló döntés véglegessé válásának napjáig, ha az adós fizetési kedvezmény iránti kérelmét a tartozás esedékességét követő 8 napon belül nyújtotta be.

Ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A Fizetési kedvezmények ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Méltányossági kérelem

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Automatikus részletfizetési kérelem

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Nem engedélyezhető fizetési könnyítési kedvezmény a beszedett (idegenforgalmi) adóra, kivéve ha, a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytat és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra – a beszedett adó kivételével – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést, mérséklést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó a jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha az adóhatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad.

 A végrehajtási eljárás szünetel a fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyező döntés véglegessé válásának napjától a tartozás döntésben foglalt teljesítéséig, ha az adós kérelmére fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyeztek.

Ha az adóhatóság az adós kérelmére fizetési könnyítést vagy adómérséklést engedélyezett, a döntés véglegessé válásáig a kérelemmel érintett tartozás tekintetében végrehajtási cselekményt nem foganatosíthat.

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

Mérlegelési jogkör: ha a törvény az adóhatóságot mérlegelésre jogosítja fel, azt csak a felhatalmazás céljának megfelelően, a törvényes keretek között gyakorolhatja. Az adóhatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza, és köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.

Méltányos eljárás elve: az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, akkor az adótartozást mérsékeli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.

Fizetési könnyítés: a fizetési halasztás és részletfizetést is magába foglaló gyűjtőfogalom. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Automatikus részletfizetési kedvezmény: A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Adómérséklés: Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

Array Array

Miskolc Település