PAN - Panaszbejelentés a Magyar Államkincstár részére

A Magyar Államkincstár, mint országos hatáskörű, központi költségvetési szerv a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles a hozzá forduló ügyfelek panaszát kivizsgálni, illetve az erre illetékes szervhez továbbítani.

Kulcsszavak: panasz, panaszbejelentés, bejelentés, közérdekű bejelentés

A Magyar Államkincstár, mint országos hatáskörű, központi költségvetési szerv a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles a hozzá forduló ügyfelek panaszát kivizsgálni, illetve az erre illetékes szervhez továbbítani.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az eljárásra jogosult szervhez.

A bejelentő panaszát megteheti

Az eljárás illetékmentes

Magyar Államkincstár valamennyi szervezeti egysége

A panasz kivizsgálásával kapcsolatban adott tájékoztatással történő egyet nem értés esetén a bejelentő az alábbi intézményhez fordulhat:     

Pénzügyminisztérium (levelezési címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.)

A bejelentő panaszát megküldheti postai úton (1909 Budapest, 1372 Budapest Pf. 483.), vagy az erre a célra kialakított elektronikus levelezési címén (panaszok@allamkincstar.gov.hu), ahonnan a bejelentés közvetlenül a panaszkezelési csoporthoz kerül.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló  2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: panasz törvény)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

A Magyar Államkincstárról szóló mindenkor hatályos Korm. rendelet:

A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról mindenkor hatályos NGM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ)

 

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási, büntető, szabálysértési – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. Tartalma alapján panasznak minősül a Kincstár szolgáltatásának színvonalára, tartalmára, ügyvitelére, a foglalkoztatott hangnemére, modorára, a határidő be nem tartására, az ügyfél rendelkezésétől eltérő végrehajtásra, a nem jogszerű teljesítésre, mulasztásra, a követett egyedi eljárásra vonatkozó bejelentés.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentő/panaszos (a továbbiakban: Bejelentő): az a természetes személy vagy jogi személy, valamint jogi személyisséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely közérdekű bejelentést, panaszt tesz. Belső bejelentőnek minősülnek a kincstári foglalkoztatottak, illetve a kincstári szakterületek. Minden más bejelentő külső bejelentőnek minősül.

Array Array

MÁK_KSF