Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés utáni folytatásának bejelentése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be szünetelő tevékenysége folytatását.

Kulcsszavak: egyéni vállalkozás, vállalkozás, egyéni, szüneteltetés utáni folytatás, folytatás, tevékenység, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés utáni folytatása

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be szünetelő tevékenysége folytatását.

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

A szünetelő egyéni vállalkozói tevékenység folytatását be lehet jelenteni:

Ha elektronikus felületen található változás-bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül a szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetetésének záró időpontját nyilvántartásba veszi, és elektronikus úton megküldi, a nyilvántartásba bejegyzett, a szüneteltetés kezdő, valamint záró napját tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

Meddig szüneteltethető az egyéni vállalkozói tevékenység?

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti.

Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a felületen elérhető, onnan letölthető.

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét - a szünetelés megkezdését követő 2 éven belül - bármikor folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével.

A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Például, ha az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie!)

A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belül folytatás bejelentésére nincs lehetőség! (Például, ha az egyéni vállalkozó április 1-jétől szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét, leghamarabb május 1-jén nyújthatja be a tevékenység folytatására irányuló bejelentését, ezáltal a tevékenységet május 2-tól folytathatja.)

Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő két éven belül az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését nem jelentette be, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

 

Hogyan lehet a telefonos ügyintézés szolgáltatásra regisztrálni?

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban, továbbá elektronikusan, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás használatával, ezen a felületen. A 1818-as hívószám tárcsázását követően lehetőség van telefonon keresztül az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését bejelenteni. 

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

vállalkozó székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.
Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található.

ÖVTJ kód: az ÖVTJ (önálló vállalkozó tevékenységi jegyzéke) kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma.

Array Array

EKTFO