Lakóhely címének megváltozásáról szóló bejelentés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles bejelenti azt a tényt, ha lakóhelye megváltozik.

Kulcsszavak: cím, lakcímkártya, lakcím, lakóhely, cím, bejelentkezés, lig, bejelentés, lakcímváltozás, kormányablak, kormányhivatal, belügyminisztérium, nyilvántartás, tartózkodási hely, szállásadó, nyilatkozat, lakhely, változás, lakás, lakcímváltozás, cím,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles bejelenti azt a tényt, ha lakóhelye megváltozik.

Az ügyintézéshez szükséges:

Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.

Az ügyfél köteles beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

Hiánytalan kérelem esetén, a helyszínen kiállításra kerül az új adattartalommal a lakcímigazolvány.

A lakcímbejelentés ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

A lakcímet, vagy annak változását a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, illetve bármely okmányiroda/kormányablak ügyfélszolgálatán lakcímbejelentő lapon kell bejelenteni.

 Fővárosi és megyei kormányhivatal

Papíralapú formanyomtatvány szükséges, a Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, valamint bármely okmányiroda vagy kormányablak ügyfélszolgálatán.

A szállásadó elektronikus úton terjeszthet elő a szállásadói hozzájárulás megadásával és annak módjával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozatot.

Lakcímváltozás bejelentése esetén az eljárást lefolytató hatóság a személyes ügyintézés során nemcsak a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt cseréli ki, hanem a személyazonosító igazolvány tároló elemén is rögzíti az új lakcímet, amennyiben a polgár rendelkezik eSzemélyivel.

Papíralapú formanyomtatvány szükséges, a Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, valamint bármely okmányirodánál vagy kormányablaknál.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól legyen

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (együtt: lakcím).

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Hozzátartozó: Ptk. 8:1. § 2. a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Array Array

EKTFO