MISKOLC - Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Kulcsszavak: MISKOLC - Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó, amennyiben a magánszemély tulajdonában álló teleknek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést benyújtania.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adatbejelentést joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon az adatbejelentést.

A telekadó összegét és a fizetési határidőt az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az érintettekkel.

Az adófizetési kötelezettség a 25.000 m2-t elérő vagy maghaladó nagyságú belterületi területek után keletkezik, függetlenül annak beépített voltától.

Mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól a magánszemély adóalany, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie.

Az adózónak a telekadót minden év június 15. és december 15. napjáig két egyenlő részletben kell teljesítenie.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az Telekadó ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Űrlap megnevezése: Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Űrlap megnevezése: Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - Kiegészítő nyilatkozat

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Mentes az adó alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 19. §-ában foglaltakon túlmenően:

a) a 25 000 m2-t el nem érő területű telek,

b) a helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő, valamint az egyéb megjelölésű telek,

c) a külterületen fekvő telek,

d) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a magánszemély tulajdonában álló telek.

A 25 000 m2-t elérő vagy meghaladó telek esetében az adóköteles adóalap egésze után áll fenn az adókötelezettség.

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a telekadóról szóló 30/2015.
(XI. 23.) önkormányzati rendelete.

Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Egyéb megjelölésű telek: az ingatlan-nyilvántartás szerint repülőtér, autóbusz pályaudvar, vasúti pályaudvar, piactér, meddőhányó, kopárság, árok, vízmosás, sporttelep, strandfürdő, kemping, társasház, zagytározó, anyaggödör, anyagbánya.

Array Array

Miskolc Település