Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be tevékenysége megszüntetését.

Kulcsszavak: Egyéni vállalkozás, megszüntetés, EVNY megszüntetés, egyéni vállalkozás megszüntetése, vállalkozás megszüntetése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be tevékenysége megszüntetését.

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését be lehet jelenteni:

A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

Ha elektronikus úton vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére bocsátott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, azonnal nyilvántartásba veszi a tevékenység megszüntetésének napját, és elektronikus úton megküldi, vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak) közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett, megszűnés időpontját tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Járási (fővárosi kerületi) hivatal, Belügyminisztérium

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentésével a tevékenységre való jogosultság megszűnik a bejelentés napján. Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének nyilvántartásban való rögzítése megtörtént.

 

Mikor szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság?

A törvény erejénél fogva megszűnik:

 

Hogyan lehet a telefonos ügyintézés szolgáltatásra regisztrálni?

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban, továbbá elektronikusan, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás használatával, ezen a felületen. A 1818-as hívószám tárcsázását követően lehetőség van telefonon keresztül az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését bejelenteni. 

"Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ kódok)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Egyéni vállalkozói tevékenység: Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

ÖVTJ kód: az ÖVTJ kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma. Az ÖVTJ kód, korábban szakmakód, az Európai Unió tevékenységi osztályozása, a NACE Rev. 2. magyar nyelvű változata, amelyet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályoz.

Székhely: a vállalkozó székhelye a vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

Telephely: a vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozó székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található. Az egyéni vállalkozó telephelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

Fióktelep: a vállalkozó fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye.

Közreműködő: az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.

Array Array

EKTFO