Pécs - Óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli felmentési kérelmek elbírálása

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Kulcsszavak: Óvoda, óvodai felmentés, óvodai nevelés, kötelező óvoda, óvodai részvétel, felmentés óvodából

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Kiskorú gyermek szülője/törvényes képviselője.

Az a szülő / törvényes képviselő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra (tárgyév április 20-a és május 20-a kerül sor) meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Az óvodai beiratkozást követően a kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője / törvényes képvielője a fentiekben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kérelmet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályához (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. III. emelet 308. ) kell benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

 

Személyes megjelenés esetén:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. III. emelet 308.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Humán Főosztályhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Array Array

Pécs Település