MISKOLC - Adó- és értékbizonyítvány

Hatóság megkeresésére, valamint gyámhatósági ügyekben természetes személy ügyfél kérelmére külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz a települési önkormányzat jegyzője adóhatósági jogkörében eljárva adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlan adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Kulcsszavak: MISKOLC - Adó- és értékbizonyítvány

Hatóság megkeresésére, valamint gyámhatósági ügyekben természetes személy ügyfél kérelmére külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz a települési önkormányzat jegyzője adóhatósági jogkörében eljárva adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlan adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Hatóságok, és természetes személyek.

Természetes személyek gyámhatósági ügyekben az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezhetik az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó igényüket postai,- vagy elektronikus úton megküldve, illetve személyesen átadva.

A hatóságok megkeresésük során elektronikus úton kötelesek a kapcsolatot tartani.    

A jegyző az adó és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Az Adó- és értékbizonyítvány ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem.

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

A hagyatéki, gyámhatósági, bírósági végrehajtási és szociális ügyekben kezdeményezett eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. Egyéb esetekben az eljárás indításakor ingatlanonként 4.000-Ft illetéket kell megfizetni az önkormányzat 10700086–42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízáson.

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A nyomtatványhoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

-      adásvételi szerződés

-      3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap

-      gondnokság alá helyezés tényét igazoló dokumentum

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. ( III.27.) Korm. rendelet

Forgalmi érték: Az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában – a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog fegyelembevétele nélkül – árként általában elérhető.

Hatósági bizonyítvány: Az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány határozatnak minősül.

Hatóság: az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági jogkör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatáskör gyakorlására jelöl ki.

Array Array

Miskolc Település