Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be tevékenységének szüneteltetését.

Kulcsszavak: Egyéni, vállalkozó, egyéni vállalkozó, szüneteltetés, tevékenység, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be tevékenységének szüneteltetését.

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését be lehet jelenteni:

Ha elektronikus felületen található változás-bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetetésének kezdő napját nyilvántartásba veszi, és elektronikus úton megküldi, a nyilvántartásba bejegyzett, a szüneteltetés tényét és kezdő napját tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

Meddig szüneteltethető az egyéni vállalkozói tevékenység?

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a változás-bejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. (Például, ha valaki április 1-től kívánja szüneteltetni a tevékenységét, akkor azt az előző napon kell bejelentenie, azaz március 31-én.)

Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a felületen elérhető, onnan letölthető.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen vagy postai úton leadja.

 

Szünetelés alatt végezhető-e tevékenység?

Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.
A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat, adatváltozásra irányuló bejelentést nem tehet (kivételt képez ez alól a székhelyadat változása).

 

Milyen bejelentés megtételére van lehetőség a szünetelés alatt?

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt kizárólag a székhelyadat változása jelenthető be a nyilvántartást vezető szervnek.

Ezen bejelentés megtételére 2019. január 1. napjától van lehetőség, azonban az egyéni vállalkozói bejelentések megtételét támogató informatikai szakrendszer jelenleg nem támogatja az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatti székhelyadat változási bejelentések megtételét, ezért a vonatkozó fejlesztés elkészültéig ezen bejelentéseiket az e-Papír kormányzati szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/)  útján, elektronikus azonosítást követően az ÚJ LEVÉL ÍRÁSA felületen, a Közhiteles hatósági nyilvántartások (Belügyminisztérium) ügycsoport és „Méltányossági kérelem kezelt adat helyesbítésére” ügytípus kiválasztásával nyújtható be.

Az e-Papíron benyújtott bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy

Hogyan lehet a telefonos ügyintézés szolgáltatásra regisztrálni?

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban, továbbá elektronikusan, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás használatával, ezen a felületen. A 1818-as hívószám tárcsázását követően lehetőség van telefonon keresztül az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését bejelenteni. 

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

vállalkozó székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.
Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található.

ÖVTJ kód: az ÖVTJ (önálló vállalkozó tevékenységi jegyzéke) kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma.

Array Array

EKTFO