MISKOLC - Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől illetve hasznosításától függetlenül.

Kulcsszavak: MISKOLC - Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől illetve hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést benyújtania.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adatbejelentést joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon az adatbejelentést.

Az építményadó összegét és a fizetési határidőt az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az érintettekkel.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie.

Az adózó az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az Építményadó ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Építményadó

Űrlap megnevezése: Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól – az üzleti célt szolgáló építmény kivételével – a Htv. 3. § (2) és (3) bekezdésében, 3/A. §-ában, 13. §-ában és 13/A. §-ában meghatározottakon túlmenően:

  1. az a külterületen elhelyezkedő építmény, amelyben tulajdonosa vagy annak közeli hozzátartozója állandó bejelentés alapján, életvitelszerűen lakik, s egyébként más lakás tulajdon- vagy bérleti jogával nem rendelkezik,
  2. a magánszemély tulajdonában álló, valamint magánszemély vagyoni értékű jogával terhelt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, belterületen és külterületen elhelyezkedő pince, gazdasági épület, présház,
  3. az 5. § b) pontja szerinti építmény hasznos alapterületéből 50 m2,
  4. a lakás céljára szolgáló építmény abban az esetben, ha az adóalany vagy annak közeli hozzátartozója azt ténylegesen életvitelszerűen használja,
  5. a Htv. 12. § (3) bekezdése szerinti társasház közös használatú helyisége.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete.

Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét. Újonnan létrehozott építmény tulajdonjogának - a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását, használatba vétel tudomásulvételét, egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának, használatba vétel tudomásulvételének, egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet.

Pince: olyan lakáshoz, üdülőhöz nem tartozó építmény, ami jellegénél, kialakításánál és önálló rendeletetésénél fogva csak állandó vagy időszakos tárolásra, bor érlelésére, kezelésére alkalmas, szerkezetileg önálló helység, helységcsoport.

Nem minősül pincének az ingatlan nyilvántartásban eltérően, különösen kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, műteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelőnek, körháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak, garázsnak, gépjárműtárolónak, mélygarázsnak, teremgarázsnak, raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész.

Külterületen elhelyezkedő gazdasági épület: a belterületbe nem vont szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep művelési módú (túlnyomó részt volt zártkerti) területen: 1. szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló céljára épült, illetve 2. az egyéb jogszabályok rendelkezései alapján az ingatlan-nyilvántartásban gazdasági épület megjelöléssel szereplő – ide értve az egy telekhatáron belül (pl. tanyán) lakóépület mellett található gazdasági épületet is – épületeket kell érteni.

Gépjárműtároló: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 48. pontjában rögzített épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Gépjárműtárolónak minősül továbbá az ingatlan-nyilvántartás szerint garázs, teremgarázs, társas garázs, parkolóház megnevezésű építmény. A gépjárműtároló építmények adójogi megítélését nem befolyásolja az építmény használata.

Üzleti célt szolgáló építmény: olyan épület, épületrész amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el. 

Szociális intézmény: A Htv. 52. § 33. pontja szerinti intézmény.

Egészségügyi rendeltetésű intézmény: az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül a járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetve szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végző szolgáltatók, továbbá a gyógyszertár.

Nevelési, oktatási rendeltetésű intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseiben meghatározott intézmény.

Kereskedelmi egység: A Htv. 52. § 45. pontjában rögzített építmény.

Egyéb ipari gazdasági zóna: Miskolc Megyei Jogú Városnak a mindenkor hatályos Építési Szabályzatában és Településszerkezeti Tervében ilyen megjelöléssel feltüntetett terület.

Különleges intézményi zóna: Miskolc Megyei Jogú Városnak a mindenkor hatályos Építési Szabályzatában és Településszerkezeti Tervében ilyen megjelöléssel feltüntetett terület.

Új építésű termelő célt szolgáló építmény: Az egyéb ipari gazdasági zónában és a különleges intézményi zónában termelő tevékenység céljára szolgáló saját beruházás keretében létrehozott építmény.

Reklámhordozó: a településkép védelméről szóló törvény szerinti fogalom.

Array Array

Miskolc Település