MISKOLC - Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Kulcsszavak: MISKOLC - Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Az adó alanya a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az év közben talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanyává váló kibocsátónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány benyújtásával a szennyvízelhelyezés megkezdésétől számított 15 napon belül eleget kell tennie bejelentési kötelezettségének.

A talajterhelési díj bevallása és megfizetése az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány megküldésével önadózás útján történik. A talajterhelési díjról az adóhatóság nem hoz határozatot.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a bevallást (bejelentkezést) joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon a bevallást (bejelentkezést).

Mentesül a bevallási kötelezettség teljesítése alól a magánszemély kibocsátó, ha talajterhelési díj fizetési kötelezettség nem terheli.

Az év közben talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanyává váló kibocsátók bejelentési kötelezettségüknek első alkalommal a szennyvízelhelyezés megkezdésétől számított 15 napon belül kell eleget tenniük.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A Talajterhelési díj ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az on-line kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is- nyomtatható PDF formátumban.

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Talajterhelési díj

Űrlap megnevezése: Talajterhelési díj bevallás

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes linken érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.

A díj összegét a környezetterhelési díjról szóló törvény, a mentességeket és az eljárási szabályokat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 31/2015. (XI. 23) számú önkormányzati rendelete szabályozza. A kibocsátónak a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-52600003 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetnie.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjfizetés alól 2016. január 1. napjától teljes egészében mentességben részesül az a magánszemély kibocsátó, aki az ingatlanán a környezetterhelési díjról szóló törvény 11. § (1) bekezdésében rögzített szennyvízelhelyezést, ideértve tározót alkalmaz, és eleget tesz a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 32/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdésében rögzített kötelezettségének.

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 31/2015. (XI. 23) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Array Array

Miskolc Település